Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

τι είναι ζωή...

“Η αναζήτηση της πραγματικής υγείας μας οδη-
γεί ουσιαστικά στο κρίσιμο ερώτημα, .
Ποιος είναι ο προσωπικός μας στόχος, δηλαδή
στην υπηρεσία ποιου σκοπού θέτουμε το σώμα
και το πνεύμα μας, για ποιο λόγο μας δίδεται
το θείο δώρο της ανθρώπινης ζωής; Η έλλειψη
οποιουδήποτε πόνου δεν ισοδυναμεί πάντοτε με
την πνευματική ικανοποίηση. Αξίζουμε περισσό-
τερα. Η ύπαρξή μας σε αυτό τον κόσμο έχει έναν
υψηλότερο στόχο. Αναζητούμε όλοι την εσωτερι-
κή ευτυχία, η οποία δεν στηρίζεται στην παροχή
υλικών αγαθών, αλλά πηγάζει από την αρμονία
του εσωτερικού κόσμου μας”.

Δρ. R. Stone

Δεν υπάρχουν σχόλια: